Projecten

Realisatie Passage Dronterringweg (N307)

In de omgeving en (direct) grenzend aan het werk(terrein) is de situatie als volgt:

Direct ten noorden van de Dronterringweg wordt een doorgaande verbinding gerealiseerd (passage). De passage neemt de doorgaande functie van de huidige Dronterringweg over waarbij deze zorg zal blijven dragen voor de ontsluiting van het bestemmings- en langzaam verkeer van en naar Dronten.

In het nieuwe tracé zullen 3 kunstwerken opgenomen worden om de Rendierweg en de Colijnweg onge- lijkvloers te kunnen kruisen en om de Lage Vaart over te kunnen steken. Het tracé van de passage is gelegen op bestaande landbouwpercelen. De passage wordt aangesloten op de bestaande rotondes Overijsselse weg en Hanzeweg welke worden vergoot tot ovondes. Om de toekomstige capaciteit te kun- nen verwerken wordt ovonde oost (Hanzeweg) voorzien van een bypass waardoor deze het uiterlijk van een turbo-ovonde krijgt.