CO2 MVO

CO2-PRESTATIELADDER

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt voor de FL-Groep in dat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke rol. Op een aantal vlakken is het reeds een vanzelfsprekend onderdeel van de manier waarop wij ondernemen. Daarnaast wordt op een aantal vlakken actief gewerkt aan verbetering.

 

Respect voor mens, natuur en milieu vormt het uitgangspunt voor ons MVO-beleid. Dat betekent dat wij goed omgaan met de veiligheid en het welzijn van ons eigen personeel, maar ook oog hebben voor de rechten en het welzijn van mensen die voor onze  partners en leveranciers werken.

 

Uiteraard treffen wij maatregelen om energieverspilling en milieuvervuiling tegen te gaan, onder meer door verantwoord om te gaan met CO2-uitstoot. Dit is vertaald in onze beleidsverklaring.

 

De FL-Groep is in zowel de sector als in de keten actief, om er voor zorgen dat de opgedane kennis en ervaring leid tot een sectorbrede verbetering. De FL-Groep rapporteert en communiceert zowel intern als extern halfjaarlijks haar energiebeleid, CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

 

·         Beleidsverklaring FL

·         CO2-bewust certificaat FL-Groep, niveau 5

 

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder, onze deelname in een sectorinitiatief of onze ketenanalyses? Kijk op de website van SKAO.

 

A. INZICHT

De FL-Groep heeft inzicht in haar eigen CO2-uitstoot (het energieverbruik omgerekend met behulp van emissiefactoren) en heeft inzicht in de meest materiële scope 3-emissies (eigen en relevante partijen).

·         5.A.1 Scope 3 analyse 

·         4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

·         4.A.1 Ketenanalyse Secundaire bouwstoffen

·         4.A.1 Ketenanalyse ingehuurd transport en distributie

 ·        2.A.3 Energiebeoordeling 2017

 ·        2.A.3 Energiebeoordeling 2016

 ·        2.A.3 Energiebeoordeling 2015

 ·        2.A.3 Energiebeoordeling 2014

·         3.A.1 Emissie-Inventaris - 2018

·         3.A.1 Emissie-Inventaris - 1e helft 2018

·         3.A.1 Emissie-Inventaris - 2017

·         3.A.1 Emissie-Inventaris - 1e helft 2017

·         3.A.1 Emissie-Inventaris - 2016

·         3.A.1 Emissie-Inventaris - 1e helft 2016

·         3.A.1 Emissie Inventaris - 2015

·         3.A.1 Emissie-Inventaris - 1e helft 2015

·         3.A.1 Emissie-inventarisatie 2011

·         3.A.2 Verklaring Carbon Footprint 2011

 

     

 

B. REDUCTIE

De FL-Groep heeft mede op basis van twee ketenanalyses CO2-reductiedoelstellingen vastgesteld voor scope 1, 2 & 3 emissies.

       

      ·          5.B.2 Voortgangsrapportage 2018

      ·          5.B.2 Voortgangsrapportage CO2 1e helft 2018

      ·          5.B.2 Voortgangsrapportage 2017

      ·         5.B.2 Voortgangsrapportage CO2 1e helft 2017

       ·         5.B.2 Voortgangsrapportage 2016

·         5.B.2 Halfjaarlijkse voortgangsrapportage CO2 2016

·         5.B.1 Voortgangsrapportage 2015

·         5.B.1 Halfjaarlijkse voortgangsrapportage CO2 2015

·         3.B.2 Energiemanagement actieplan

 

 

C. TRANSPARANTIE

De FL-Groep communiceert structureel interne en extern over haar CO2-footprint en de kwantitatieve reductiedoelstellingen. Deze zijn terug te vinden op de website van SKAO. Tevens heeft de FL-Groep zich publiekelijk gecommitteerd aan een CO2-emissie reductieprogramma van overheid en NGO.

·         5.C.1 Reductieprogramma NGO - BAC

·         5.C.1 Reductieprogramma NGO -HWBP

·         3.C.1 NieuwsFLits, december 2018 (intern)

·         3.C.1 NieuwsFLits, juli 2018 (intern)

·         3.C.1 NieuwsFLits, decmeber 2017 (intern)

·         3.C.1 NieuwsFLits, juli 2017 (intern)

·         3.C.1 NieuwsFLits, decmeber 2016 (intern)

·         3.C.1 NieuwsFLits, juli 2016 (intern)

·         3.C.1 NieuwsFLits, december 2015 (intern)

·         3.C.1 NieuwsFLits, juli 2015 (intern)

·         3.C.2 Communicatieplan

 

Van projecten die wij met gunningvoordeel hebben verkregen, communiceren wij structureel over de CO2-footprint, de reductiedoelstellingen en -maatregelen van deze projecten. Deze zijn onder andere te vinden in de (half)jaarlijkse-voortgangsrapportages (zie onder 5.B.1).

 

 

D. PARTICIPATIE

De FL-Groep is actief betrokken bij een sectorbreed CO2-emissie reductieprogramma door deelname in de werkgroep Grondwerk.

·         3.D.1 Deelname sectorinitiatief  - Vakgroep Grondwerk

      ·          5.B.2 Voortgangsrapportage CO2 1e helft 2018